Przypominamy Państwu o zbliżającym się terminie uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu na platformie PUESC.

Począwszy od 01.02.2020, według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów dla podmiotów odbierających, został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie oprócz loginu i hasła również tzw.Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego.

  W celu uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC osoba, która ma już założone konto na PUESC, powinna złożyć odpowiednie wnioski (eFormularze).

  Elektroniczne złożenie wniosków jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku posiadania profilu zaufanego. Przedstawiamy link do zakładania profilu:

  https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

  Jeżeli posiadamy profil zaufany, postępujemy zgodnie z instrukcją:

  1. Rejestracja/aktualizacja danych osoby fizycznej –nadanie Id SISC osobie fizycznej;
   2. Rejestracja/aktualizacja danych podmiotu –nadanie Id SISC podmiotowi;
   3. Rejestracja/aktualizacja reprezentacji –rejestracja osoby fizycznej jako reprezentanta podmiotu

  Osoby, które nie są właścicielami danej firmy, a będą zamykać zgłoszenia SENT w jego imieniu zobowiązane są do posiadania pełnomocnictwa w formie papierowej lub elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym od swojego pracodawcy.

  Przykładowy wzór upoważnienia do systemu SENT:

  Instrukcja rejestracji na PUESC KROK PO KROKU

  W celu dokonywania zgłoszeń przewozu do rejestru SENT
  KROK 1 – założenie konta na PUESC
  Uwaga! Konto zakłada osoba fizyczna.
  1. Wejdź na stronę internetową https://puesc.gov.pl.
  2. Z widoku ekranu wybierz przycisk „Utwórz konto” znajdujący się w prawym górnym
  rogu – otworzy się formularz wymagający wypełnienia.
  3. Wypełnij obowiązkowe pola formularza, a następnie zatwierdź go przyciskiem „Utwórz
  konto”, który znajduje się na końcu formularza.
  4. Na adres e-mail, który podałeś w formularzu zostanie wysłany link aktywacyjny.
  5. Po otrzymaniu tego linku, w ciągu 24 godzin aktywuj konto poprzez kliknięcie na link
  aktywacyjny. Dopiero wtedy możesz przejść do kroku następnego.
  KROK 2 – rejestracja danych osoby fizycznej
  1. Po zalogowaniu się na konto PUESC wejdź w zakładkę „Formularze”, a następnie
  zakładkę „eFormularze”.
  2. W części dotyczącej „eKlient” kliknij w „Więcej” i wybierz formularz
  Rejestracja_Osoby_Fizycznej.
  3. Wypełnij tylko aktywne pola formularza, a następnie wybierz przycisk „Generuj
  formularz” i wyślij go do Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego SISC (Moje
  dokumenty>do wysyłki>akcje „wyślij”). Pole „rejestracja uproszczona” musi pozostać
  puste (niezaznaczone).
  Uwaga!
  Jeżeli osoba fizyczna dysponuje certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym
  e-PUAP może podpisać wygenerowany dokument przed jego wysłaniem (Dokumenty>do
  wysłania>akcje: „podpisz”, a następnie akcje: „wyślij”).
  Osoba podpisująca eFormularz jest zwolniona z obowiązku potwierdzenia tożsamości
  w najbliższym urzędzie celno-skarbowym, delegaturze UCS lub oddziale celnym.
  Osoba fizyczna, która nie podpisała wniosku certyfikatem kwalifikowanym lub profilem
  zaufanym e-PUAP obowiązana jest do stawienia się z dowodem osobistym lub innym
  dokumentem potwierdzającym tożsamość w najbliższym urzędzie celno-skarbowym,
  delegaturze UCS lub oddziale celnym, celem potwierdzenia tożsamości.
  4. Jeżeli Twoja tożsamość została potwierdzona czekaj, aż otrzymasz potwierdzenie
  rejestracji i nadania numeru IDSISC (Moje dokumenty>odebrane>Potwierdzenie
  rejestracji). Numer zostanie też uwidoczniony w zakładce „Moje konto”>Moje dane>
  IDSISC.
  KROK 3 – wygenerowanie certyfikatu celnego (krok może pominąć osoba fizyczna
  posiadająca certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany e-PUAP).
  Uwaga!
  Osoba, która nie posiada certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP,
  a ma zamiar zgłosić rejestrację podmiotu i/lub rejestrację reprezentacji jest
  zobowiązana wygenerować certyfikat celny, który posłuży do opatrzenia podpisem
  elektronicznych ww. wniosków.
  Certyfikat celny – elektroniczne zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Finansów, za
  pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane
  do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby.
  1. Po zalogowaniu się na konto PUESC przejdź do zakładki „Moje konto”.
  2. Zapoznaj się z Instrukcją postępowania w celu uzyskania certyfikatu celnego oraz
  wykonania podpisu elektronicznego opublikowanej na stronie
  https://puesc.gov.pl/web/puesc/pki, w celu właściwego przygotowania komputera do
  pobrania certyfikatu.
  3. Wybierz przycisk „Generuj certyfikat celny” (przycisk znajduje się po lewej stronie
  ekranu, pod danymi osobowymi właściciela konta) i postępuj zgodnie z publikowanymi
  komunikatami.
  Uwaga!
  W przypadku wnioskowania o wydanie certyfikatu celnego wszystkie operacje należy
  wykonać:
  · na tym samym komputerze,
  · przy użyciu tego samego konta użytkownika komputera oraz
  · z wykorzystaniem tej samej przeglądarki internetowej.
  KROK 4 – rejestracja danych podmiotu w obszarze MONITOROWANIE PRZEWOZU
  1. Przed przystąpieniem do rejestracji danych podmiotu upewnij się czy podmiot nie został
  już zarejestrowany w SISC w innym obszarze, np. cła, akcyzy, Intrastat.
  Uwaga!
  W przypadku rejestracji podmiotu w innym obszarze, należy zaktualizować dane podmiotu.
  W tym celu:
  a) po zalogowaniu się na konto PUESC wypełnij formularz Aktualizacja_Podmiotu
  (Formularze>eFormularze>eKlient>Więcej>Rejestracja_Podmiotu>wypełnij
  formularz).
  b) dla podmiotów krajowych w pole IDSISC wprowadź numer NIP podmiotu
  w następującej konfiguracji: PL + numer NIP podmiotu + 00000 (przykład:
  PL6910220010600000), a dla podmiotów zagranicznych wprowadź numer EORI –
  jeżeli podmiot posiada numer EORI nadany w jednym z krajów Unii Europejskiej.
  Jeżeli w polu poniżej pojawia się numer NIP/EORI podmiotu, należy go wybrać
  i kontynuować wypełnianie wniosku. Jeżeli nie otwiera się okno z wyborem numeru
  – przejdź do wypełniania wniosku Rejestracja_Podmiotu
  (Formularze>eFormularze>eKlient>Więcej>Rejestracja_Podmiotu>wypełnij
  formularz).
  2. Jeżeli podmiot nie jest zarejestrowany w SISC w żadnym obszarze, po zalogowaniu się
  na konto PUESC wybierz formularz Rejestracja_Podmiotu (Formularze>eFormularze>
  eKlient>Więcej>Rejestracja_Podmiotu>wypełnij formularz) i wypełnij aktywne pola,
  zaznaczając obszar działania: „MONITOROWANIE PRZEWOZU”.
  Uwaga!
  Jeżeli o rejestrację podmiotu występuje osoba upoważniona do złożenia wniosku musi
  dołączyć do wniosku skan upoważnienia i skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.
  Nie zwalnia to z obowiązku dostarczenia oryginałów tych dokumentów.
  Oryginał upoważnienia do działania w imieniu podmiotu i dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy, PKO BP S.A. nr
  94102040270000160212620763, należy złożyć do najbliższego urzędu celno-skarbowego,
  delegatury UCS lub do oddziału celnego.
  Dokumenty można przesłać też pocztą tradycyjną bezpośrednio do Izby Administracji
  Skarbowej na adres: Wydział Centralna Rejestracja, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań.
  Powyższe postępowanie nie dotyczy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu
  z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu
  uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
  3. Wybierz przycisk „Generuj formularz”, podpisz go (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje:
  „podpisz”) i wyślij do SISC (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje: „wyślij”).
  4. Po dopełnieniu powyższych formalności czekaj na potwierdzenie rejestracji oraz
  nadanie numeru IDSISC. Potwierdzenie wpłynie na konto osoby fizycznej, która
  wnioskowała o rejestrację/aktualizację danych podmiotu (Moje dokumenty>odebrane>
  Potwierdzenie rejestracji).
  KROK 5 – rejestracja reprezentacji dla potrzeb przesyłania, uzupełniania lub
  aktualizacji zgłoszeń przewozu do rejestru SENT
  1. Po zalogowaniu się na konto PUESC wybierz formularz
  Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_reprezentacji (Formularze>eFormularze>
  eKlient>Więcej>Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_reprezentacji).
  2. Wypełnij tylko aktywne pola formularza, wskazując podmiot dla którego jest
  rejestrowana reprezentacja, następnie wskaż rodzaj reprezentanta (osoba fizyczna dla
  pracowników/pełnomocników reprezentujących podmiot), wybierz operację:
  · dodaj – dla nowo rejestrowanej reprezentacji,
  · aktualizuj – dla reprezentacji już istniejącej,
  oraz wybierz w sekcji „Zakres pełnomocnictwa>uprawnienia szczególne”:
  · SENT – przesyłanie, uzupełnianie lub aktualizacja zgłoszeń w systemie
  monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów i/lub
  · aktualizacja podmiotu (jeżeli takie uprawnienie wynika wprost z przedstawionego
  upoważnienia).
  3. Dołącz skan upoważnienia i opłaty skarbowej (jeżeli dokumenty zostały już wysłane do
  IAS w Poznaniu na etapie rejestracji/aktualizacji podmiotu) zaznacz pole
  pełnomocnictwo złożone w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu.
  Uwaga!
  Uprawnienia szczególne muszą wynikać wprost z treści udzielonego pełnomocnictwa.
  Pełnomocnictwo powinno uprawniać do wykonywania czynności określonych w ustawie
  o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, tj.:
  · przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu
  monitorowania i/lub
  · rejestracji/aktualizacji danych podmiotu na potrzeby przesyłania, uzupełnienia
  i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania.
  W przypadku rejestracji podmiotu zagranicznego należy dołączyć dokumenty rejestrowe tego
  podmiotu (np. wydruk z rejestru w kraju trzecim), z których wynika umocowanie osoby
  udzielającej upoważnienia do reprezentowania podmiotu.
  W przypadku rejestracji reprezentacji obowiązują te same zasady dotyczące składania
  upoważnienia i uiszczania opłaty skarbowej, jak w przypadku rejestracji danych podmiotu –
  zobacz uwaga do KROKU 4 pkt. 2
  4. Wybierz przycisk „Generuj formularz”, podpisz go (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje:
  „podpisz”) i wyślij do SISC (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje: „wyślij”).
  5. Po dopełnieniu powyższych formalności czekaj na potwierdzenie rejestracji
  reprezentacji. Potwierdzenie wpłynie na konto osoby fizycznej, która wnioskowała
  o rejestrację reprezentacji (Moje dokumenty>odebrane>Potwierdzenie rejestracji).
  Kategorie: Wiadomości